foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านพุน้อย

ผู้อำนวยการ


นายดิลก  ยี่รงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้อย

Login Form

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนบ้านพุน้อย  เดิมชื่อ  “โรงเรียนวัดพุ”  ก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2469  มีครูและพระสงฆ์  ร่วมกันจัดการเรียนการสอน ต่อมาย้ายมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน  และเปลี่ยนชื่อเป็น   “โรงเรียนบ้านพุน้อย”  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.4

          วันที่  17  พฤษภาคม  2513  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.5-ป.7 )

          วันที่  16  พฤษภาคม  2535  เปิดทำการสอนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 )

          ปัจจุบันเปิดทำการสอน  3 ระดับ คือ  ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Fanpage :โรงเรียนบ้านพุน้อย

Popular Tags