foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านพุน้อย

ผู้อำนวยการ


นายดิลก  ยี่รงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้อย

Login Form

วิสัยทัศน์ (VISION) 

โรงเรียนบ้านพุน้อยเป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างหลากหลาย  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 

ปรัชญา

                 ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

พันธกิจ (MISSION) 

   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

   3. ส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ สามารถนำความรู้ไปใช้ใน

       ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

   5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รักษาความปลอดภัยและมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ

       นันทนาการ

   6. พัฒนาครูและบุคากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

   7. พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ สนองนโยบายและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์ (GOALS)   

       1. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นฐาน

               2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

               3. ครูผลิตและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

               4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

                  อย่างมีความสุข

               5. ผู้เรียนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย รักษาความปลอดภัยและมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

                  กีฬาและนันทนาการ

               6. ครูและบุคากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

               7. การบริหารจัดการให้เป็นระบบ สนองนโยบายและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนบ้านพุน้อย  เดิมชื่อ  “โรงเรียนวัดพุ”  ก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2469  มีครูและพระสงฆ์  ร่วมกันจัดการเรียนการสอน ต่อมาย้ายมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน  และเปลี่ยนชื่อเป็น   “โรงเรียนบ้านพุน้อย”  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.4

          วันที่  17  พฤษภาคม  2513  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.5-ป.7 )

          วันที่  16  พฤษภาคม  2535  เปิดทำการสอนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 )

          ปัจจุบันเปิดทำการสอน  3 ระดับ คือ  ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Fanpage :โรงเรียนบ้านพุน้อย

Popular Tags